Takoushis / Karapatakis feat. Zacharias Spyridakis

  • The Shoe Factory - Old Nicosia, Cyprus 304 Ermou Nicosia, Nicosia

Presenting their new album "Colours Of Another Sky"